Privacyverklaring Medium Sara

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je met mij een consult aangaat en/of één of meerdere boeken van mij koopt, dan ga je daarmee ook akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring.

 

Om jou van dienst te kunnen zijn leg ik, wanneer je een consult met mij aangaat of wanneer je één of meerdere boeken van mij koopt, diverse gegevens van je vast.

Hieronder leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en hoe ik met jouw gegevens omga.

1. Vastlegging van persoonsgegevens
  Wanneer je van mijn diensten gebruik wilt maken, dan vraag ik je om mij persoonsgegevens te verstrekken.
Ik vraag je daarbij alleen om persoonsgegevens die ik minimaal nodig heb om je van dienst te kunnen zijn en/of met je te kunnen communiceren:
  Als je een afspraak maakt voor een consult, dan leg ik in ieder geval je naamsgegevens, je geboortedatum en je geslacht vast: deze gegevens heb ik nodig bij de uitvoering van het consult. Daarnaast leg ik je telefoonnummer en zo mogelijk je e-mailadres vast om met je te kunnen communiceren. Bij een consult in mijn praktijk leg ik bovendien je adresgegevens vast om je een factuur te kunnen sturen als je onze afspraak niet nakomt.
  Als je één of meerdere boeken van mij koopt, dan leg ik je naamsgegevens en je adresgegevens vast voor de verzending van de boeken. Daarnaast leg ik zo mogelijk je telefoonnummer en je e-mailadres vast om met je te kunnen communiceren.

2. Cliëntendossier
  Wanneer je een afspraak met mij maakt voor een consult in mijn praktijk, een telefonisch consult of een e-mailconsult, dan leg ik van jou overeenkomstig de wettelijke verplichting in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) een cliëntendossier aan. Dit dossier wordt op papier én in een computerbestand vastgelegd. Jouw cliëntendossier bevat de hierboven bij punt 1 genoemde persoonsgegevens, alsmede gegevens over het consult dat je met mij bent aangegaan. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met gegevens van externe partijen zoals zorgverleners, maar alleen als jij daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

3. Toegang tot en bescherming van gegevens
  De gegevens in jouw cliëntendossier zijn alleen toegankelijk voor mij en voor andere personen, die voor de uitoefening van hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot de gegevens en die daarvoor een zogenaamde (in mijn bezit zijnde) verwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
De toegang tot deze gegevens is beschermd doordat zij, voor zover zij op papier zijn opgeslagen, zijn opgeborgen in een afgesloten ruimte en, voor zover zij in een computerbestand zijn opgeslagen, zijn beveiligd met behulp van één of meerdere wachtwoorden.

4. Gebruik van gegevens
  Ik ga zeer zorgvuldig om met alle gegevens die je aan mij hebt verstrekt. Ik gebruik de gegevens die ik van je vastleg uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan mij hebt verstrekt, namelijk het geven van een consult en/of het verkopen van één of meerdere boeken. Daarnaast kan ik de van jou vastgelegde gegevens gebruiken om een factuur voor jou aan te maken en te verzenden.

5. Geheimhoudingsplicht en Gegevensverstrekking aan derden
  Als Medium/Counselor/Healer heb ik een geheimhoudingsplicht voor alles wat wij bespreken in het kader van de dienst die ik voor jou verricht. Ik verstrek hierover nooit zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming gegevens aan derden, tenzij ik op basis van de wet en/of van een rechterlijke uitspraak daartoe word gedwongen. In het laatste geval breng ik jou achteraf van deze gegevensverstrekking op de hoogte, mits ik beschik over jouw adres, je telefoonnummer of e-mailadres en mits mij dat als gevolg van die wetsbepaling of rechterlijke uitspraak wordt toegestaan.

6. Bewaartermijn
  De gegevens in jouw cliëntendossier worden overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst bewaard tot 15 jaar na beëindiging van de laatste dienst die ik aan jou heb verleend.

7. Inzage in en het wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
  Op jouw verzoek ontvang je van mij een overzicht van de persoonsgegevens die ik van jou heb vastgelegd. Als er aantoonbare fouten in dit overzicht zitten, dan zal ik die op jouw verzoek wijzigen of aanvullen. Ook kan je mij na afloop van de wettelijke bewaartermijn verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
Verzoeken om inzage, het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens kan ik alleen op jouw schriftelijk verzoek uitvoeren!